Gjeldsbrevsbetingelser 2022 forbruker


Sist oppdatert i oktober 2022

 

§ 1 Virkeområde


Disse Gjeldsbrevbetingelsene utgjør en del av din låneavtale med Thorn Norge Finans AS, heretter omtalt som «Thorn». Dine spesifikke lånebetingelser finner du på gjeldsbrevet.


Sammen med denne låneavtalen har du mottatt en kopi av den standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt (SEF).


Forsikring kan være knyttet til låneavtalen din. I et slikt tilfelle er det knyttet egne vilkår for det aktuelle forsikringsproduktet.


Betingelsene kan kun endres ved skriftlig avtale mellom deg og Thorn, med mindre annet følger nedenfor.


Du som kunde er gjenstand for alminnelig kredittsjekk, forutsatt ditt samtykke, jf. § 12. Thorn forbeholder seg retten til å avslå og begrense kredittbeløpet på bakgrunn av kredittsjekken.

 

§ 2 Ytelsen og betalingsbetingelser


På lånet betaler du en månedlig ytelse, hvor ytelsens størrelse og forfallsdato fremgår av gjeldsbrevet. Rentebeløpet som har påløpt fra lånets utbetaling og frem til første innkreving legges til på den første ytelsen. Siste rettidige dag for betaling av den månedlige ytelsen er den 27. hver måned. Den månedlige ytelsen består av renter, gebyrer og avdrag. Renten fremgår av gjeldsbrevet, og kreves fra utbetaling av lånet av den til enhver tid gjeldende restgjeld (inkludert renter og gebyrer).


Du er selv ansvarlig for at den månedlige ytelsen betales rettidig til Thorn. Bortfall av innbetalingsblanketter eller purringer fra Thorn betraktes derfor ikke som grunnlag for betalingsutsettelse.


Innbetalinger anvendes til å betale ned renter, gebyrer og andre omkostninger, deretter til å dekke tilbakebetalinger på lånet.


Dersom det er avtalt betalingsfrie måneder, slipper du å betale ytelsen i de valgte betalingsfrie månedene.


Du kan når som helst be om, uten omkostninger, å motta en oversikt over skyldige betalinger, betalingstidspunkter og rentespesifikasjon, i tillegg til eventuelle andre kredittkostnader, i form av en nedbetalingsplan.


§ 3 Renter og gebyrer


Renten på lånet ditt er fast gjennom hele lånets løpetid, og tilskrives og kapitaliseres månedlig. Renten beregnes på grunnlag av restgjelden (inkludert renter og gebyrer) den 10. hver måned. Ved for sen betaling tilkommer forsinkelsesrente. Forsinkelsesrente beregnes med samme rentesats som gjelder i henhold til låneavtalen og eventuelle etterfølgende renteendringer, eller med forsinkelsesrente fastsatt iht. forsinkelsesrenteloven dersom sistnevnte rentesats er høyere.


Det vil påløpe et månedlig termingebyr. De til enhver tid gjeldende gebyrsatser er oppgitt på www.Thorn.no. Gebyrendringer som ikke er til ugunst for du eller som gjelder kjøpte tjenester, kan skje uten varsel ved offentliggjørelse på Thorn sin hjemmeside. Varsel om øvrige endringer av gebyrsatser for låneavtalen må sendes skriftlig til du med en frist på minst 6 uker. Fristen regnes fra skriftlig varsel er sendt fra Thorn.


Ved forsinket betaling av ytelsen eller andre skyldige ytelser, jf. låneavtalen, vil det påløpe gebyrer, herunder purregebyrer og gebyr for betalingsoppfordring iht. inkassoloven. Purregebyr utgjør 1/20 og gebyr for betalingsoppfordring utgjør 3/20 av den til enhver tid gjeldende inkassosatsen. Se gjeldende gebyroversikt på www.thorn.no. Ved manglende innbetaling vil Thorn sitt tilgodehavende, om nødvendig, bli rettslig inndrevet. Gjelden kan inndrives uten søksmål jfr. tvangsfullbyrdelseslovens § 7-2 litra a. Resultatet av rettslig inndrivelse vil bl.a. kunne være at det tas utlegg i kundens eiendeler (herunder inntekt), og at kunden registreres med betalingsanmerkning hos kredittopplysningsbyråer. Manglende betaling kan også resultere i gjeldsforhandling og/eller konkursbehandling.

 

§ 4 Betalings- og avdragsfrie måneder


Som kunde har du mulighet til å inngå en avtale om rente- og/eller avdragsfrie måneder, der det ikke kreves betaling i den avtalte perioden og hvor månedsbeløpet vil være kr. 0. Videre vil punktene være avhengig av låneproduktets egenskaper:


1. Fokuslån gir mulighet for rente- og avdragsfrihet opptil 90 dager som må avtales ved kontraktsinngåelse og som løper fra oppstart av kontrakten, og som vil fremgå på kontraktens forside.


2. Pauselån gir mulighet til å legge inn to betalingsfrie måneder i løpet av lånets løpetid, men kun en gang per år. Kunden kan avtale en betalingsfri måned til det kommende terminbeløpet ved å meddele dette senest den 5. i en måned. Det vil si at hvis man ønsker å ha en betalingsfri måned i juli, må det avtales senest 5. juni.


3. Modus Finans gir mulighet til å legge inn to avdragsfrie måneder per år i løpet av låntes løpetid. Hvilke måneder dette gjelder vil bli kontraktsfestet og vil fremgå på kontraktens forside. Det er ikke mulighet for å endre avdragsfrie måneder i løpet av låntes løpetid.

 

§ 5 Utbetaling


Utbetaling foregår til kundens egen bankkonto. Utbetaling skjer normalt samme eller neste virkedag etter at Thorn endelig har godkjent lånet, som først kan skje etter att Thorn har mottatt den signert avtale sammen med eventuell dokumentasjon ønsket av Thorn samt mottatt den originale låneavtalen i retur underskrevet av kunden, inkludert mottatt rett kopi av gyldig legitimasjon og eventuell annen dokumentasjon ønsket av Thorn.


Thorn kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader som følge av at lånet ikke blir utbetalt uansett årsak; for eksempel hvis lånet blir utbetalt til feil konto, forutsatt at feilen skyldes kundens forhold.

 

§ 6 Ikrafttredelse og innfrielse


Låneavtalen trer i kraft ved kundens underskrivelse av låneavtalen og når Thorn har endelig godkjent lånet.


Tilbud om å inngå denne låneavtalen er gjeldende 14 dager regnet fra kjøpers mottakelse av låneavtalen.


Kunden kan ved henvendelse til Thorn til enhver tid, helt eller delvis, innfri låneavtalen og dermed oppnå forholdsmessig nedsettelse av kontantlånsomkostninger, jf. Finansavtaleloven § 53.


Ved kundens vesentlige misligholdelse jf. bl.a. § 9 nedenfor, er Thorn berettiget til å si opp låneavtalen.

 

§ 7 Øvrige bestemmelser


Som kunde er du forpliktet til å gi oss beskjed dersom du endrer adresse.


Thorn er berettiget til å overdra låneavtalen til en tredjepart som er en finansinstitusjon eller lignende institusjon som nevnt i Finansavtaleloven § 1.


Du er i disse tilfeller pliktig til å oppfylle låneavtalen overfor tredjepart, såfremt du er opplyst om overdragelsen.

 

§ 8 Oppsigelse ved mislighold


Thorn kan kreve at du innfrir låneavtalen i følgende tilfeller:


1. Kunden vesentlig misligholder sine betalingsforpliktelser etter låneavtalen.


2. Det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling etter konkurslovens regler hos kunden.


3. Kunden avgår ved døden uten at det innen rimelig frist foreligger, eller etter varsel blir stilt betryggende sikkerhet for oppfyllelse av lånet.


4. Kunden har stilt pant som sikkerhet for lånet, og vilkårene for innfrielse av pantekravet iht. Panteloven § 1-9 er oppfylt.

 

Det samme gjelder hvis du oppgir, eller har oppgitt uriktige eller mangelfulle opplysninger på spørsmål som har betydning for inngåelsen av låneavtalen, eller opptrer i strid med forutsetningene for inngåelsen, eller på annen måte opptrer illojalt ovenfor Thorn.


Avtalen kan sies opp, såfremt kunden ikke senest 14 dager etter oppfordring til dette, har brakt misligholdelsen til opphør eller stilt behørig sikkerhet fastsatt av Thorn.


Hvis låneavtalen sies opp av en eller flere av de ovennevnte årsaker, fritas kunden således ikke for sin betalingsforpliktelse i forhold til den inngåtte låneavtalen.

 

§ 10 Angrerett


Du som er forbruker kan angre denne låneavtalen jf. Finansavtalelovens § 51b. Fristen for å angre er 14 kalenderdager, og fristen begynner å løpe fra datoen avtalen er inngått. Ønsker du å benytte deg av angreretten skal dette meddeles Thorn skriftlig eller muntlig innen angrefristens utløp.


Du oppfordres til å bruke standard skjema som følger med kontrakten, eller laste ned skjema fra www.thorn.no.


Du har også mulighet til å benytte angreretten ved å ringe Thorn på telefon 21610000.


Dersom melding gis skriftlig, anses fristen overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp.


Lånebeløpet, inkludert renter skal tilbakebetales senest 30 dager etter meddelelse om anger er gitt. Hvis du angrer avtalen, refunderer Thorn alle betalinger mottatt fra deg uten unødig forsinkelser, og under alle omstendigheter senest 30 dager fra den dato, hvor Thorn har mottatt meldingen om at du ønsker å benytte angrefristen til denne avtalen.

 

Thorn har krav på nominelle renter som har påløpt fra utbetalingstidspunkt og frem til tilbakebetaling skjer. Rentebeløpet pr. dag er angitt på kontraktens forside. Det eksakte tilbakebetalingsbeløpet kan fås ved henvendelse til Thorn.


Thorn tilbakebetaler beløpet med samme betalingsmiddel, som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har oppgitt noe annet. Ikke under noen omstendigheter pålegges du noen former for gebyrer som følge av tilbakebetalingen.

 

§ 11 Persondata og videresending av personopplysninger


Det henvises til Thorn sin til enhver tid gjeldende personvernpolitikk – se THORN.

 

§ 12 Klagehåndtering


Du har mulighet for å få behandlet en klage ved skriftlig henvendelse til Thorn via mail klager@thorn.no eller til Forbrukertilsynet.


Europakommisjonens online klageportal kan også brukes til å legge inn en klage. Dette er spesielt relevant hvis du er bosatt i et annet EU-land.


Klagen skal leveres inn her: http://ec.europa.eu/odr. Referer til klager@thorn.no i forbindelse med klagen din.


Forbrukertilsynet (Sandakerveien 138, 0484 Oslo) og Finanstilsynet (Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo) fører tilsyn med Thorn sin virksomhet, som hovedsakelig består av tilbud om kontantlån, og/eller salg av produkter på kreditt. Rettsforholdet avgjøres etter norsk rett.

 

§ 15 Varemerker och brands


L’EASY, Klikklån, ModusFinans, Føniks Privatlån og Spargo Finans er varemerker under Thorn. Finansiering skjer dermed i Thorn.


L’EASY Minilån, Nordiclån, Fokuslån, PayMark Finans, ViiGA Lån og Thorn Privat Finans AS er brand under Thorn. Finansiering skjer dermed i Thorn.

 

Vedlegg: Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt (SEF)

Nominell rente fra 12,0% - 26,40%, basert på individuell kredittvurdering. *Månedsbeløp i kalkulator er basert på nominell rente på 20,40% og avtalegiro. Effektiv rente 25,41%, kostnad 30 892,-, totalt 75 892,-. For å søke om lån må du være over 25 år, ha bodd i Norge i 2 år og ikke ha betalingsanmerkninger.